Meteen naar de content

Bestel nu, betaal achteraf met Klarna!

  Algemene voorwaarden

  Artikel 1 - Definities

  In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

  Herroepingstermijn: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

  Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

  Dag: kalenderdag;

  Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

  Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

  Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

  Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

  Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand

  Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

  Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden van de ondernemer.

  Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

  Bedrijfsnaam: Sarbini Commerce

  Organisatienummer: 90927044

  BTW-nummer: NL004851930B66

  Geregistreerd vestigingsadres: De Nieuwe Erven 3, Unit 11378, 5431 NV Cuijk

  LET OP! DIT IS NIET HET RETOURADRES!


  Artikel 3 - Toepasselijkheid

  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestelling tussen ondernemer en consument.

  Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven

  dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

  Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

  4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn de leden 2 en 3 van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de voor hem meest gunstige bepaling.

  Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overeenkomst en deze algemene voorwaarden voor het overige van kracht en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld worden vervangen door een bepaling die de strekking van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert.

  Situaties die niet onder deze Algemene Voorwaarden vallen, worden beoordeeld "naar de geest" van deze Algemene Voorwaarden.

  Onduidelijkheden ten aanzien van de uitleg of de inhoud van één of meerdere bepalingen van onze Algemene Voorwaarden dienen te worden uitgelegd "naar de geest" van deze Algemene Voorwaarden.

  Artikel 4 - De aanbieding

  Als een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit expliciet in het aanbod vermeld.

  Het aanbod is niet bindend. De ondernemer is bevoegd het aanbod te wijzigen en aan te passen.

  Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

  Alle afbeeldingen en specificaties in het aanbod zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

  De afbeeldingen bij de producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. De ondernemer kan niet garanderen dat de afgebeelde kleuren exact overeenkomen met de werkelijke kleuren van de producten.

  Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit geldt in het bijzonder voor

  de prijs, exclusief inklaringskosten en omzetbelasting bij invoer. Deze extra kosten zijn voor rekening en risico van de klant. De post- en/of koeriersdienst zal de speciale regeling voor post- en koeriersdiensten bij invoer toepassen. Deze regeling is van toepassing als de goederen worden ingevoerd in het EU-land van bestemming, wat hier het geval is. De post- en/of koeriersdienst int BTW (ook samen met inklaringskosten) van de ontvanger van de goederen;

  eventuele verzendkosten;

  de manier waarop de overeenkomst tot stand komt en welke maatregelen daarvoor nodig zijn;

  of het herroepingsrecht al dan niet van toepassing is
  de wijze van betaling, levering en nakoming van de overeenkomst

  de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert

  de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;

  of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd en, zo ja, op welke wijze de consument hiervan kennis kan nemen;

  de wijze waarop de consument de door hem ingevolge de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en zo nodig corrigeren voordat de overeenkomst wordt gesloten;

  eventuele andere talen waarin de overeenkomst naast het Nederlands kan worden gesloten;

  de gedragscodes die de ondernemer heeft onderschreven en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en

  de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst voor bepaalde tijd. Optioneel: beschikbare maten, kleuren, soorten materiaal.

  Artikel 5 - De overeenkomst

  De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

  Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

  langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod bevestigen. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

  Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Als de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

  De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

  De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

  het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

  de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van zijn herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

  de informatie over garanties en de bestaande service na verkoop;

  de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt.

  ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de totstandkoming van de

  overeenkomst;

  de voorwaarden voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst

  overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

  In het geval van een duurovereenkomst is de bepaling in het vorige lid alleen van toepassing op de eerste levering.

  Elke overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

  Artikel 6 - Herroepingsrecht

  Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 30 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

  Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, moet hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de

  de ondernemer, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

  Als de consument gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht, moet hij dit binnen 30 dagen na ontvangst van het product kenbaar maken aan de ondernemer. De consument moet dit kenbaar maken in de vorm van een schriftelijke kennisgeving/e-mail. Nadat de consument heeft aangegeven gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht, moet hij het product binnen 30 dagen terugsturen. De consument moet bewijzen dat de geleverde goederen op tijd zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door een bewijs van verzending te overleggen.

  4. Indien de consument na afloop van de in lid 2 en 3 bedoelde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht of het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

  Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

  Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending van het product voor zijn rekening.

  Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de herroeping, terugbetalen. Voorwaarde hiervoor is dat de goederen reeds aan de handelaar geretourneerd zijn of dat afdoende bewijs van volledige retournering geleverd kan worden.

  Artikel 8 - Uitsluiting van het herroepingsrecht

  1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor de in lid 2 en 3 omschreven producten. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

  De uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten

  die de handelaar heeft vervaardigd volgens specificaties van de consument;

  die duidelijk persoonlijk van aard zijn

  die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden

  die snel kunnen bederven of verouderen

  waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de handelaar geen invloed heeft;

  voor individuele kranten en tijdschriften;

  voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de verzegeling door de

  verbroken door de consument.

  voor hygiënische producten waarvan de verzegeling door de consument is verbroken.

  De uitsluiting van het herroepingsrecht is alleen mogelijk voor diensten:

  voor logies, vervoer, catering of vrijetijdsactiviteiten die op een bepaalde dag of tijdens een bepaalde periode moeten worden uitgevoerd;

  waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen vóór het einde van de bedenktijd;

  3. weddenschappen en loterijen.

  Artikel 9 - De prijs

  Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.

  In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

  Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

  Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen:

  deze voortvloeien uit wettelijke regelingen of bepalingen; of

  de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

  prijsverhoging ingaat.

  Artikel 5(1) van de Wet op de omzetbelasting 1968 bepaalt dat de plaats van levering het land is waar het vervoer begint. In het onderhavige geval vindt deze levering buiten de EU plaats. De post- of koeriersdienst int vervolgens invoer-btw of inklaringskosten van de klant. Er wordt dus geen BTW in rekening gebracht door de ondernemer.

  Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk- en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product tegen een verkeerde prijs te leveren.

  Artikel 10 - Conformiteit en garantie

  De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

  Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

  Defecte of verkeerd geleverde producten dienen binnen 30 dagen na levering schriftelijk aan de ondernemer te worden gemeld. De producten moeten in de originele verpakking en in nieuwstaat worden geretourneerd.

  De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de garantietermijn van de fabrikant. De ondernemer is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten

  voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de producten.

  De garantie geldt niet indien:

  De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of aangepast of door derden heeft laten reparerenen/of aanpassen;

  De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig of in strijd met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking zijn behandeld;

  De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gegeven of zal geven ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de gebruikte materialen.

  Artikel 11 - Levering en uitvoering

  De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.

  Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

  Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij de consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

  In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

  Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van de retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.

  Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

  Artikel 12 - Duur overeenkomsten: duur, opzegging en verlenging

  Opzegging

  De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van een overeengekomen opzegtermijn,

  te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

  De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of het verlenen van diensten, te allen tijde tegen het einde van de duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

  De consument mag de in de vorige leden genoemde overeenkomsten

  te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot een bepaalde datum of periode;

  ze tenminste opzeggen zoals ze door hem zijn gesloten;

  altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn die de ondernemer voor zichzelf heeft gesteld.

  Verlenging

  Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van zaken (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, kan niet stilzwijgend voor bepaalde tijd worden verlengd of vernieuwd.

  In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

  Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of het verlenen van diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument de overeenkomst te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.

  Een contract voor bepaalde tijd voor de regelmatige bezorging van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften als onderdeel van een kennismakingsabonnement (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch aan het einde van de proef- of kennismakingsperiode.

  Duur

  Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument de overeenkomst na een jaar te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet is toegestaan.

  Artikel 13 - Betaling

  Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen zeven werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

  De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

  In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

  Artikel 14 - Klachtenprocedure

  Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

  Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 30 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 30 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

  Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor geschillenbeslechting.

  Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.

  Indien een klacht door de ondernemer gegrond wordt bevonden, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

  Artikel 15 - Geschillen

  Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook als de consument in het buitenland woont.

  Veilig afrekenen

  Gemakkelijk en veilig online betalen

  Gratis verzending

  Betaal alleen voor het product, wij zorgen voor de verzending!

  Niet goed? Geld terug!

  Niet tevreden over jouw product? Neem gerust contact met ons op en we helpen je graag!

  Beste prijs/kwaliteit verhouding

  Ons doel: het aanbieden van producten tegen een betaalbare prijs van de beste kwaliteit.